Construction & Adhesives םיקבדו הינב
2002 לירק המח

טרפמ 2002 לירקהמח

.םשונו ץיחר ,ץוחו םינפ תעיבצל ילירקא עבצ בילחת

םישומישו דוקפת
תינוציחו תימינפ העיבצל דעוימ 2002 לירקהמח
.דועו סבג ,טיט ,ןוטב לש םיחטשמו םינבמ לש
,הובג הקבדה רשוכ ,תוביטרבו הקיחשב תודימע ,הובג יוסיכ רשוכ לעב
.םשונו ץיחר ילירקא סיסב לע ונה עבצה .ריוא-גזמ יאנת לכב תודימעו

שומש תוארוה
.םיינמוש םירמוחו קבאמ ,העיבצל דעוימה חטשמה תא תוקנל שי
.הקזחו הקלח היקנ תיתשת תלבקל דע ,ףלקתמ דיס תויראש ריסהל שי
,2002 לירקהמחב העיבצה ינפל שמתשהל שי ,םיעובצ תוריקב וא ,השלח תיתשתב
. 2002 רמיירפ המח לש דוסי תבכשב
,הזתה וא הלילג ,השרבהב שומישל ןתינ , 2002 לירקהמח
.עבצ רטילל ר"מ 7 לש תומכב תובכש 3-2 -ב
. 15% דע םימב לוליד :הנושאר הבכש
. 10% דע םימב לוליד :הינש הבכש
. תועש 3-2 :תובכש ןיב שובי ןמז
.סויסלצ תולעמ 5-ל תחתמ לא תדרוי הרוטרפמטה רשאכ עבצב שמתשהל ןיא
.ןובסו םימב :םילכהו םידיה יוקינ

הנסחאו ףדמ ייח
.ררוואמו לצומ םוקמב עבצה תא ןסחאל שי
.םידלי לש םדי גשיהמ רמוחה תא קיחרהל שי .ררוואל שי העיבצה םוקמ תא
.םישדוח 12 רצומה לש ףדמה ייח ךרוא ,םיתואנ םיאנתב

הזירא
.תרוזפתבו רטיל 18 ,רטיל 5 לש םיילד

ןווג
.השירד יפל וא ןבל

יוסיכ רשוכ
.תובכש יתשב ,רטילל ר"מ 7

ןקת
.ISO 9002 ןקת . 141 י"ת תושירדל םיאתמ רצומהparent Construction & Adhesives09-8945368 :סקפ ,09-8945397 :לט ,38827 :דוקימ ,152 :ד.ת ,ןחב ץוביק הישעת רוזא
Industrial Park Kibbutz Bahan 38827, P.O.Box: 152 Israel
Tel: +972-9-8945397, Fax: +972-9-8945368
e-mail: info@hama.co.il