Raw Materials for the Paper Industry ריינה תיישעתל םלג ירמוח

EMDEX 30 AN 45 םיקבד תיישעתל ןירטסקד
EMDEX LBD 120 םיקבד תיישעתל ןירטסקד
EMDEX LBD 190 םיקבד תיישעתל ןירטסקד
EMCATSOL K-85 sizepress -ב שומישל ינויטק ןלימע
parent09-8945368 :סקפ ,09-8945397 :לט ,38827 :דוקימ ,152 :ד.ת ,ןחב ץוביק הישעת רוזא
Industrial Park Kibbutz Bahan 38827, P.O.Box: 152 Israel
Tel: +972-9-8945397, Fax: +972-9-8945368
e-mail: info@hama.co.il